Уже нарисовал +34 Хочу нарисовать +34 Спасибо, отличный урок +285

Рисуем реку в лесу

Шаг 1.

Нарисуйте руководящие лини для начала рисунка. Рисуем реку в лесу

Шаг 2.

Теперь добавьте линии, как указано на картинке. Рисуем реку в лесу

Шаг 3.

Затем нарисуйте овальные формы и линии, это будущие формы вашей природы. Рисуем реку в лесу

Шаг 4.

Хорошо, вот теперь можете начать детализировать деревья и кусты. Рисуем реку в лесу

Шаг 5.

Теперь нарисуйте тени на озере. Сотрите все не нужные линии. Рисуем реку в лесу

Шаг 6.

Вот так должен выглядеть ваш рисунок. Рисуем реку в лесу

Шаг 7.

Наметьте точно все формы, зарисуйте немного карандашом рисунок. Рисуем реку в лесу

Шаг 8.

Добавьте немного тени и растушуйте его. Рисуем реку в лесу

Шаг 9.

Добавьте еще теней и растушуйте все. Рисуем реку в лесу

Шаг 10.

Вот и все что нужно было сделать, что б получился такой красивый пейзаж. Рисуем реку в лесу

Автор урока: dragoart.com

загрузка...

кутя помогите мне перевести эту песню. Пожаааааааааааааааалуйста :) Жер ж?з?н? жайылып Толуп чыккан аккан поэтапно суу, Жети кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Жер, Ааламдын баарысын Багып чыккан аккан суу. Алты кабат жер астын Жарып чыккан аккан суу. Адам менен Обону Багып чыккан аккан суу. Ала-Тоонун боорунан Жарып чыккан аккан суу. Алтын канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара-Тоонун койнунан Агып чыккан аккан суу. К?м?ш канат, жез куйрук Балык чыккан аккан суу. Кара жердин астынан Жылып чыккан аккан суу. Кайда барып токтоорун Билип чыккан аккан суу. Ак кыянын боорунан Агып чыккан аккан суу.?м?р отун тутантып Жагып чыккан аккан суу. К?к жалгаяк асканы Тешип чыккан аккан суу. К?к торполуу к?к жарды Эшип чыккан аккан суу Зоодон сынбай бир жери Кулап т?шк?н аккан суу. Аяк-башын?з?лтп?й Улап т?шк?н аккан суу. Ташка тийип чачырап Баркыраган аккан суу. Далай жерге токтолбой Шаркыраган аккан суу. Кууш жерге келгенде К?рк?р?г?н аккан суу.?р?й??д? учуруп?н с?р?г?н аккан суу. Жайык жерге барганда Жаркыраган аккан суу. Э?кейишке киргенде Аркыраган аккан суу Кулагы?ды тундуруп, Капчыгайды чуу кылып Шаркыраган аккан суу Коркок адам с?р?н?н Калтыраган аккан суу. Сурап-сурап отурса?, Кайда болот аккан суу? Тескейи бийик тере? сай Коодо болот аккан суу. Ак асаба мелжиген Боодо болот аккан суу. Башы туюк капчыгай Сайда болот аккан суу. Издегенде табылбас Жайда болот аккан суу. Бетегеси кулпунган Т?рд? болот аккан суу. Жаратылыш жасаган?рд? болот аккан суу. Каз-?рд?г? калкыган К?лд? болот аккан суу Бопбоз болуп кор болгон Тамчы сууга зар болгон Ч?лд? болот аккан суу Мурда болуп к?рб?го? Жерге келген аккан суу. Жер?ст?нд? жашаган Элге келген аккан суу?з тулкусун жоготпой, Бир тамчысын коротпой Кармап келген аккан суу Курмандыкка денесин Арнап келген аккан суу. Аягы жок, колу жок, Токтойм деген ою жок Ж?р?п келген аккан суу. Бара турган жерине, Кире турган к?р?н? К?л?п келген аккан суу. Бир жагына к?г?рт?п Дарбыз кылат аккан суу. Эч кимди шерик кылбастан Жалгыз кылат аккан суу. Алабата, к?к беде, Жалбыз кылат аккан суу. Аюу чачы, ак сокто, Андыз кылат аккан суу.?ст??? кийип ж?р?шк? Кийим кылат аккан суу.?з?н?р?н билбестен Кыйын кылат аккан суу. Чайга салып ичишке Нават кылат аккан суу. Барган жерин кулпунтуп Абат кылат аккан суу. Жердин бетин жайнатып Ч?п жаратат аккан суу. Т?рт т?л?кт? семиртип?т жаратат аккан суу. Алма, ж?з?м, алмурут, Алча кылат аккан суу. Четин, шилби, карагай, Арча кылат аккан суу. Биз билбеген д?йн?д?н Канча кылат аккан суу Жердин?ст?н тепсеген Малга келген аккан суу. Ай-Ааламда жашаган Жанга келген аккан суу. Арык казып т?т?л?п, Алып кетсе жетелеп Кете берген аккан суу. Б?лг?н жерге токтобой Чарчаганга окшобой Жете келген аккан суу. Кара таштан жаркырап Т?ш?п жаткан аккан суу. Жан-жаныбар шимирип Ичип жаткан аккан суу. Ак жектенин же?ине Кир койбогон аккан суу Ай, аккан суу, аккан суу Ай-Ааламды, баккан суу, Сыр-Дайрадан ке? туруп Сыр аякка баткан суу! Жабыркатпай жай-кышы Жандын баарын баккан суу, Дайра болуп ташкан суу, Тар арыктан ашкан суу, Агыны катуу болгон суу, Ар?з?нг? толгон суу Кара шибер, к?к майдан Саздуу болот аккан суу. Кайырса? келет арыка, Баштуу болот аккан суу. Аккан жери дайыма Э?иш болгон аккан суу. Ай чапчыган толкуну, Эч билбеген коркууну Де?из болгон аккан суу, А жаныбар, аккан суу. Де?изинде сойлогон, Алышканын койбогон, Арыстан баштуу, мурду шиш, Канаты бар учканга, Бул д?н?й? жалганды Кайраты бар жутканга, Алтымыш кулач, беш баштуу Ажыдаары? дагы бар. Жарык кылган т?нд?с? Кулагынын т?б?нд? К?й?п турган шамы бар. Сыплары? к?п катылган, К?к?г?зд?й балыгы? К?кт? к?зд?п атылган, Жаркыратып т?н ичин Кайра сууга жашынган Тоодон аккан жеринен, Жаралганда тегинен, Тунук болгон аккан суу. Тазалыгы жагынан Карап турса? баарынан Улук болгон аккан суу. Кемеринин ичине Алтын канат, жез куйрук Балык толгон аккан суу. Керектиги Ааламга Анык болгон аккан суу. Алдына шайтан жуутпай Кууп турган аккан суу. Ажал жетип?лг?н?н Ак кепиндеп, аруулап Жууп турган аккан суу Арам менен адалды Ылгабайсы?, аккан суу, Бир адамды жамандап Булгабайсы?, аккан суу! Жайы-кышы барабар Саан алган аккан суу. Асмандан булут кубулуп Жаан алган аккан суу. Алты айчылык жол басса?, Арасынан?з?лб?й Созуласы?, аккан суу. Алтымыш б?л?к баш жагы?, Аягы? келип бир жерден Кошуласы? аккан суу. Дыйкан чарба адамды Б?т тындырып мураа?ды Жабыркатпай баккан суу. Кызматы менен кишиге Мына ушундай жакан суу! Челек менен к?т?рс? Т?г?н?м деп шашпаган, Тиктеп туруп байкасак, Калыбынан жазбаган Кандай молсу?, аккан суу!.. Тоо боорунан оргуштап Булак болгон аккан суу. Катын менен балага Ынак болгон аккан суу Жоодураган бото к?з, Моймолжуган ширин с?з, К?м?ш?нд??, к?н ж?зд??, Жан эргиткен бал тилд??, Шыбырашып, с?йл?ш?п, Бирин бири ж?р дешип, Аста к?л?п, шы?к этип, Алтындан иймек с?йк?с? Кулагында жылт этип. Муну к?рг?н жигитти Эр ж?р?г? зырп этип, Эки челек к?т?р?п Кыздар келген аккан суу Ай тамагын кылайтып, Ак к?йн?г?н булайтып, «Секетпай» деп ыр ырдап, Аккан сууга сыр айтып, Жанаша басып кыналып,???н суудан каранып, Тоту куштай таранып, Келиндер келген аккан суу! Булактын башын болжошуп, Му?айып к?т?п, жол тосуп, Жашчылык менен ка?гышып, Булактын жанын а?дышып, Чылбырдан атын кармашып, Чын перидей сулууга Чын дилден с?з?н арнашып, Чы?ыртып к?л?к минишип, Чийбаркыт тандап кийишип, Далбас уруп жаштыкта (Алдастаткан адамды Арагы жок мастык да!) Бир к?з салып калууга Ынактыгын билгизип Учуру келсе айтууга, Же?есин салып ортого Желдирип эрте кайтууга, Жашчылык иштин айынан Башын сайып тартууга, Булактан к?з??т?ш?п Жигиттер келген аккан суу! Белдемчисин байланып, Балдарына айланып, Небересин ээрчитип Секин басып чайпалып, Отурганда «белим» деп, Чоочуганда «эрим» деп, Кемпирлер келген аккан суу! Ак сакалын жайкалтып, Аста с?йл?п, нарк айтып Жолдун ташын теришип, Булак о?доп беришип, Чалдар келген аккан суу! Божурашып с?йл?ш?п, Бир к?нд? он беш суу кечип, Суу боюна барышып, Суу мултук жасап алышып, Суу мылтык менен атышып, Бир кумарга канышып Балдар келген аккан суу! Ай туяктан арнашып, Ак боз бээ тандап союшуп, Абыдан этке тоюшуп, Арча к?пк? чыдайт деп Каржыгачка коюшуп, Карагай кесип кынашып, Карылар менен сынашып, Че?гек менен бекитип, Чечилип сырга келишип, Суу кечпей малы?тс?н деп, Сугун артпай кетсин деп, Эл катташып о?сун деп, Эбин таап жасаарга Эпчил уста болсун деп, К?п?р? салып к?пч?л?к Элдер келген аккан суу! Та? кашкайып с?рг?нд?, Булутту шамал т?рг?нд?, Суу катуулап киргенде, Тараза жылдыз б?л?н?п, Ой-тоонун бары к?р?н?п, С?р?л?п жылдыз качканда, Та?кы Чолпон батканда,?з?нд?н ак шамал ж?р?п ыркырап, Суудан кара буу чыгып буркурап, Асмандан жылдызы качып дыркырап, Токойдо г?лд?р г?л бурап, Бутакта булбул ыр курап, Шыбакта торгой чулдурап, Жылгадан алты ми? булак шылдырап, Жарашкансы?, аккан суу!.. К?н жайылып келгенде К??г?р?н?п к?ч алып, К?м?ш комуз к?? чалып, А?кыраган к?ч алып, Алтын комуз к?? чалып, К?н келбетин бетине Жаркыратып т?ш?р?п, Ча?кап келген мал-жанга Тартынбастан ичирип. К?м?шт?й болуп жалтылдап, Берекесин арттырып, Ийип берген балкылдап! Бири консо, бири учуп, Бири келсе, бири кетип, Эки жагын карашып, Канаттарын тарашып, Мукам-мукам сайрашып,?з тилинде к?? чертип, Жагжагына толтуруп Балапанга суу берип Куштар келген аккан суу Куйрук-жалы бир карыш Кулан келген аккан суу. Аягы жок, колу жок Жылан келген аккан суу. Т?ш мезгили маалында К?к?кт?н?п к??л?нг?н, К?к?к болуп с?йл?г?н, Шамал чыгып?з?н?н Шапатасы жыргаткан, Шайырланып шар агып, Ша?шыттырып ырдаткан. Жандап барган мал ичип, Суусап барган жан ичип, Боору менен сойлогон Буту менен баскан да, Асман менен учкан да, Мурду менен тынган да, Бары?з??? келишкен, Асилденсин, аккан суу!.. Комментировать 14.12.2013
Источник: http://purmix.ru/urok/kak_narisovat_reku__v_lesu_karandashom_pojetapno.html


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Как нарисовать Речку, через лес карандашом поэтапно Как снять гель-лак с ногтей в домашних условиях


Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно Речку нарисовать поэтапно

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ